Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw                                                                                            

            KBO-nummer: 0538647433

                                                                                       

                                                                                  

 

Privacyverklaring

 1. Algemeen

Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we een heldere informatie en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daar-om zorgvuldig om met persoonsgevens.  Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbe-scherming  (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Als Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je per-soonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

            Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw

            Zetel: Speltreep 36 – 9960 Assenede

            Emailadres: peggy.haerinck@gmail.com

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activitei-ten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten en le-veranciers.

 

 1. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

 Je persoonsgegevens worden door Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerecht-vaardigd belang)
 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
  • Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
  • Sportieve administratie in het kader van clubreizen, clubuitstappen,… (contractuele grond)
 • Het deelnemen aan wandelingen
  • Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
  • Organisatie van een recreatief sportevenement (contractuele grond)
  • Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (contractuele grond)
  • Promotie, PR en communicatie waaronder
 • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
 • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
 • Het beheren van de clubwebsite wandelclubalkontent.be(gerechtvaardigd belang)
 1. Welke gegevens verwerken we?

 Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens : telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. in-schrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomati-seerde besluitvorming of profilering.

 

 1. Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

 De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene

waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

 1. Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

 Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federa-tie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)
 • Subsidiërende overheden
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
 • De sportfederatie, zijnde

 Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je per-soonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.  Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  De-ze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatig-heid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

 

 1. Minderjarigen

 Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-con-tactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

 1. Bewaartermijn

 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die nood-zakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermij-nen kunnen evenwel per doel verschillen.

Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na het laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

 

 1. Beveiliging van de gegevens

 Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fy-sieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgege-vens. Aan onze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informa-tie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

 1. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopievan de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht opverbetering en aanvullingwanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswisseling (verwijdering)van de persoonsgegevens die we van jou ontvan-gen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.  Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je ver-werkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen,  ver-gezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoe-ken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

 

 1. Klachten

 Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

 

 1. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpas-sen.  De laatste wijziging gebeurde op woensdag 18 maart 2020.